Volkswelzijn voert strijd tegen sociale fraude op

Algemeen Dendermonde

Volkswelzijn wenst dat al hun sociale woningen worden voorbehouden aan personen die er effectief recht op hebben. Daarom voert het de strijd tegen sociale fraude op. Twintig gezinnen pleegden die, zo blijkt na onderzoek.

De drie belangrijkste voorwaarden om huurder te worden en te blijven zijn beschikken over een inkomen dat lager is dan de gestelde inkomensgrenzen, geen eigendom bezitten, zowel in binnenland als in buitenland en de sociale huurwoning werkelijk bewonen”, verduidelijkt Hilde Raman, de voorzitter van Volkswelzijn. “Wanneer er wordt vastgesteld dat een huurder zijn sociale woning niet bewoont of er een ernstig vermoeden is van het bezit van binnenlandse of buitenlandse onroerende goederen, voert Volkswelzijn een strijd tegen deze vorm van sociale fraude.”

Er is dan een onderzoek naar domiciliefraude, een onderzoek naar het bezit van eigendommen in België via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en een onderzoek naar buitenlandse eigendommen. “Sinds vorig jaar stelde Minister van Wonen Matthias Diependael middelen ter beschikking om onderzoeken naar buitenlandse eigendommen te financieren. Tevens werd, in zijn opdracht, door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen een raamovereenkomst afgesloten met ondernemingen, gespecialiseerd in onderzoek naar buitenlandse eigendommen”, zegt Raman. “Het stadsbestuur van Dendermonde deelde de bezorgdheid van de Minister en stelde de uitdrukkelijke vraag aan de sociale huisvestingsmaatschappijen om in te gaan op dit aanbod. Dit geeft Volkswelzijn de financiële mogelijkheid om, naast de controle op binnenlandse eigendommen ook de eigenaars van buitenlandse eigendommen op te sporen. Van de onderzochte dossiers op eigendomsfraude waren er 15 gezinnen met een eigendom op binnenlands grondgebied en 5 gezinnen met een eigendom in het buitenland.”

De sancties bij sociale fraude bestaan uit de opzeg van de huurovereenkomst en de terugbetaling van de onterechte, genoten sociale korting en dit met terugwerkende kracht. “Door kordaat op te treden bij overtredingen willen we een duidelijk signaal geven aan onze huurders dat het niet nakomen van huurdersverplichtingen niet zonder gevolgen blijft en kan leiden tot de opzeg van het huurcontract van de sociale woning”, volgens Carine Verhelst, directeur bij Volkswelzijn. “Daarnaast is het ook onze taak om huurders te informeren en te sensibiliseren. Daarom heeft Volkswelzijn onlangs alle huurders nogmaals schriftelijk herinnerd aan de voorwaarden om huurder te kunnen blijven.”