Woonwagenpark in Kerselarenbrugwegel?

Algemeen Dendermonde

Laurens Hofman (Open VLD) peilde op de gemeenteraad naar de plannen met de site Kerselarenbrugwegel in Sint-Gillis. Daar staan loodsen van de stad, maar die zijn onveilig. Hij wilde weten of er misschien een woonwagenterrein zal komen?

“Momenteel worden een aantal residentiële woonwagenbewoners gedoogd op de De Bruynkaai. Binnen de toekomstplannen van deze site is er echter daarvoor geen plaats meer. Het college heeft de ambitie een residentieel terrein te voorzien voor 10 à 15 standplaatsen”, zegt Laurens Hofman (Open VLD). “Voor deze woonvorm werd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan onder meer aangegeven dat de site voldoende aanbod basismobiliteit moet hebben en goed bereikbaar moet zijn voor bewoners die zich minder gemakkelijk zelfstandig kunnen verplaatsen. Verder zou een geïntegreerde ligging in het “fysiek stedelijk en mentaal maatschappelijk weefsel van de woonomgeving” de kansen verhogen voor de bewoners om zich te kunnen integreren in de plaatselijke gemeenschap. Ik vernam dat het college de site Kerselarenbrugwegel hiervoor wenst in te richten, samen met een depot voor het stadsmuseum en wat buurtgroenvoorziening en groenbuffering.”

De oppositiepartij heeft serieuze bedenkingen bij deze keuze. “Sint-Gillis is de deelgemeente met de hoogste densiteit, kent het hoogste inwonersaantal, weinig groen en veel noden in het socio-culturele weefsel. Wij maken ons dan ook sterk dat de site kwalitatiever en maatschappelijk nuttiger ingevuld kan worden”, alsnog Laurens Hofman. “Deze site is bovendien niet gelegen in woongebied, waardoor er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet opgemaakt worden. Wel is de site gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, aanpalend aan een voetbalterrein. Het is evident dat toekomstige sportinfrastructuur maximaal geclusterd zal worden op de site Van Langenhovestraat. We horen echter steeds meer dat de noden van de sportclubs de draagkracht van de site Van Langenhovestraat zal overschrijden.”

Het was schepen van Ruimtelijke Ordening Marius Meremans (N-VA) die Hofman antwoordde. “Het college heeft geen enkele beslissing genomen rond de site Kerselarenbrugwegel”, zegt hij. “Er is onderzoek geweest, maar op dit ogenblik is er geen oplossing voor de woonwagenbewoners. Wij hebben aangegeven dat we hen willen helpen, want het is een erkende woonvorm. En de mensen waar we hier over spreken zijn geen rondtrekkers. De intentie om een woonwagenterrein in te richten is er, maar het is niet onze optie om alle terreinen te onderzoeken. DDS heeft aangegeven dat er geen geschikte terreinen zijn, ook andere organisaties hebben al geantwoord geen terreinen beschikbaar te hebben. Wat Kerselarenbrugwegel betreft, die site wordt meegenomen in het masterplan voor de uitbreiding van de sportinfrastructuur in de Van Langenhovestraat. Concreet blijft het dus zoeken naar een oplossing voor de woonwagenbewoners.”