Natuurpunt beheert voortaan terreinen De Watergroep

Algemeen Berlare Zele

Kern Berlare van Natuurpunt Scheldeland gaat de terreinen van De Watergroep beheren in Berlare en Zele. Het gaat om 24 hectare in totaal.

“Begin februari 2021 werd de overeenkomst getekend tussen De Watergroep en Natuurpunt Beheer waarbij het beheer van de terreinen De Watergroep wordt overgedragen aan Natuurpunt. Het gaat in totaal over 24 hectare waarvan 19 in Berlare en 5 in Zele”, klinkt het. “Het natuurbeheerplan geeft de visie weer op het toekomstig beheer en de invulling van de natuurstreefbeelden om te voldoen aan de criteria van duurzaam natuurbeheer. Het werd in opdracht van De Watergroep opgesteld en werd in de loop van 2020 door de Vlaamse overheid goedgekeurd en erkend.”

Het nieuwe reservaat ligt in ruimte verspreid over 4 deelgebieden die grotendeels gelegen zijn op de oude en afgevlakte rivierduinen rond de oude, verlande Schelde-meander Berlare Broek. “Verspreid over deze deelgebieden liggen de vele pompputten die het water naar de productie-unit sturen. Die is gesitueerd in Zele en behoort uiteraard niet tot de reservaatzone. Hier wordt ongeveer 5.000 kubieke meter water gezuiverd en behandeld per dag. Doordat sinds de start van de waterproductie op deze gronden geen landbouwactiviteiten meer zijn uitgevoerd met gebruik van bemesting of herbiciden is dit een unieke uitgangspositie voor de verdere uitbouw van de al aanwezige natuur.”

“Op de in hoogte afwisselende terreinen vinden we een mix met oude populierenaanplantingen in de nattere stukken en op de hogere meer schralere zandgronden zijn op enkele plaatsen nog elementen van heischrale vegetatie aanwezig alsook gemengde naaldhoutbossen en een nog jonge eikenaanplant”, gaan ze bij Natuurpunt verder. “Rond de productiegebouwen ligt een gemengd bos met beukendreven. Daarnaast bevinden zich ook nog enkele percelen die omzoomd zijn met al goed ontwikkelde gemengde houtkanten met o.a. meidoorn, hazelaar, sleedoorn, sporkehout en kardinaalsmuts. Naast het beheer wordt ook de monitoring van planten en dieren opgestart. Dit jaar al worden meerdere data vastgelegd voor planten- en nachtvlinderinventarisaties. Ook zullen er educatieve wandelingen georganiseerd worden.”

Foto (c) Natuurpunt Scheldeland – Kern Berlare.