Verkeersmaatregelen schoolomgeving en straten rond Dorpsplein als proefopstelling

Algemeen Baasrode

Enkele straten rond het Dorpsplein van Baasrode worden veiliger gemaakt, onder andere door het invoeren van enkelrichting. Het stadsbestuur voert de maatregelen in als proefopstelling.

“De schoolomgevingen en -routes in Baasrode vormen al enige tijd een bron van bezorgdheid bij ouders, leerkrachten, leerlingen en bij het lokaal bestuur”, zegt schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Aangezien veiligere schoolroutes en omgevingen een prioriteit zijn in het meerjarenplan 2020-2025, gingen we aan de slag met de ontvangen meldingen en bezorgdheden van inwoners. Uit de meldingen en uit een terreinanalyse werd duidelijk dat er zich een gevaarlijke situatie bevindt aan het kruispunt Dorpsplein – Kloosterstraat – Palingbotterstraat. Het verkeer dat uit de Palingbotterstraat komt en richting Dorpsplein rijdt, snijdt aan dat kruispunt de binnenbocht af, waarbij vaak ook het voetpad overschreden wordt. Dit kan tot conflicten leiden met auto’s en fietsers die via de Kloosterstraat de Palingbotterstraat wensen in te rijden, met fietsers die de Kloosterstraat over het Dorpsplein willen vervolgen en met voetgangers die de hoek om wandelen van de Kloosterstraat naar de Palingbotterstraat.”

Om deze gevaarlijke situatie weg te werken keurde het college van burgemeester en schepenen enkele maatregelen principieel goed. “Zoals het omkeren van de rijrichting van het noordelijk deel van het Dorpsplein, waarbij er vandaag van Axa richting KBC gereden kan worden. Deze richting wordt omgedraaid van KBC naar Axa. Voor fietsers en bromfietsers klasse A en P wordt er een uitzondering voorzien”, alsnog schepen Meremans. “Dit noordelijke deel van het Dorpsplein krijgt het statuut woonerf, wat betekent dat de snelheid beperkt is tot max. 20 km/u, dat voetgangers de volledige rijweg mogen gebruiken, dat kinderen op straat mogen spelen, dat auto’s moeten afremmen en indien nodig stoppen voor voetgangers en spelende kinderen. Voetgangers en spelende kinderen mogen het autoverkeer ook niet onnodig lang ophouden. Op het einde van het Dorpsplein aan de Axa-bank wordt een stopbord en stopstreep voorzien, zodat autoverkeer een goed zicht krijgt op fietsers die zich in beide rijrichtingen in de Kloosterstraat verplaatsen. De Kloosterstraat wordt eenrichtingsverkeer voor auto’s: van Axa richting Scheepswerfstraat aan de ene zijde van dit deel van het Dorpsplein, richting Palingbotterstraat aan de andere zijde. De Palingbotterstraat wordt eenrichtingsverkeer van het Dorpsplein richting Rosstraat.”

Het college besliste om deze maatregelen eerst via een proefopstelling in te voeren. De maatregelen worden binnenkort omgezet in een tijdelijk aanvullend verkeersreglement, waarbij de timing rond het starten met de proefopstelling, een nulmeting van het verkeer en de evaluatieperiode uitgeklaard worden. Er wordt nagekeken of bijkomende infrastructurele ingrepen vereist zijn. “Er zal ook voldoende communicatie voorzien worden. Na een evaluatie en eventuele bijsturing van de proefopstelling wordt een definitief verkeersreglement voorgelegd aan de gemeenteraad”, besluit Marius Meremans. “Zowel onze dienst mobiliteit als de politie geven aan dat deze wijzigingen een meerwaarde geven voor de veiligheid in de schoolomgeving maar alles hangt uiteraard altijd af van het individueel verkeersgedrag, dat geldt voor elke verkeerssituatie.”