Groen niet te spreken over dossier brugwachtershuisje

Hamme Politiek

Er stond een uitbreiding van de concessie van het brugwachtershuisje op de agenda van de laatste gemeenteraad in Hamme. Voor oppositiepartij Groen is het project een toonbeeld van onzorgvuldig bestuur. “Wie kritische opmerkingen maakt, wordt de mond gesnoerd”, volgens Agnes Onghena. Het ging er hevig aan toe, ook al werd de raad digitaal gehouden.

“Wat het project zelf betreft, is er op de concessie door het college al een aanpassing toegezegd aan de inschrijver. In de voorwaarden vastgelegd in 2018 moesten er aan het brugwachtershuisje naast een horecazaak extra diensten voorzien worden, waaronder ook een herstel- en afspuitplaats voor fietsen. De private ontwikkelaars (Springvis en Hero Construct) hebben plannen ingediend om, samen met het brugwachtershuisje, ook op de achterliggende site 45 appartementen (assistentiewoningen) te bouwen. Het project brugwachtershuisje bestaat dus enkel als een deel van een groter project”, zegt Agnes Onghena. “In die plannen was rond het brugwachtershuisje geen plaats meer voor die herstel- en afspuitplaats voor fietsen. Het college heeft deze plannen echter wel vergund. Plannen die dus niet overeenstemmen met de voorwaarden zoals de gemeenteraad die in 2018 in de concessie had vastgelegd.”

De vergunning vertoont volgens de oppositie gebreken. “Uit de vergunning die afgeleverd werd voor het hele project en dus niet enkel voor het brugwachtershuisje zoals de schepen beweerde blijkt, dat ze tegen adviezen van meerdere diensten in is afgeleverd en ook enorme gebreken vertoonde. Zo blijkt onder andere dat er een onvoldoende uitgewerkte screening rond de milieueffecten was, er nog geen degelijk plan was voor de afvoer van afvalwater en dit er nog steeds niet is en er waterinfiltratiemogelijkheid ingetekend staat bovenop beton. Water zou op deze site met andere woorden door beton in de bodem moeten sijpelen. Dit staat dan nog los van de bedenking dat dergelijk grootschalig project absoluut niet passend is in de omgeving en dat het koppelen van de appartementen aan het brugwachtershuisje door het als één project aan te vragen het gemeentebestuur beperkt.”

Schepenen van Ruimtelijke Ordening Jan De Graef (N-VA) en van Toerisme Tom Vermeire (SP.A) hebben een antwoord klaar. “De concessie voor de realisatie van een horecazaak en toeristisch infopunt op de site van het “brugwachtershuisje” werd in 2018 twee keer uitgeschreven. Op de tweede inschrijving reageerde één kandidaat. Het College besliste op 25 september 2019 om deze te aanvaarden en ermee in onderhandeling te gaan. Aan de inhoudelijke voorwaarden voor de concessiehouder wijzigt er niets. Deze zal nog altijd de oprichting van het fietsherstelpunt en de afspuitplaats moeten realiseren en uitbaten. Er wordt enkel een meer optimale ruimte invulling beoogd. De herpositionering voor deze fietsherstel en -afspuitplaats naar de overkant van de straat geeft alleen maar voordelen zoals veel meer ruimte voor de horecazaak, geen hinder voor het horecaterras bij het schoonmaken of herstellen van fietsen. Het krijgt een logische plaats naast het mountainbike parcours”, volgens Tom Vermeire.

Voor deze fietsherstel en -afspuitplaats werd ondertussen een aparte omgevingsvergunning ingediend. “Er werd op 12 mei 2020 een omgevingsvergunning met voorwaarden toegekend aan de ontwikkelaars voor de assistentiewoningen. Conform de wetgeving werden aan diverse instanties adviezen gevraagd en werd er uiteraard een openbaar onderzoek gevoerd. Er werden geen bezwaren ingediend”, zegt Jan De Graef. “Er werden gunstige adviezen gegeven door de intergemeentelijke erfgoeddienst, de Vlaamse Waterweg, de Brandweerzone. Aquafin gaf een gunstig advies mits een aantal aanpassingen aan de afvoer van vuil water en aan de infiltratie van hemelwater. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) legde eisen op met betrekking tot lichtvervuiling.” Het schepencollege legde voorwaarden op. “De ontwikkelaar dient een riolering aan te leggen tot aan de Drapstraat. De hemelwaterinfiltratie dient te voldoen aan de eisen van Aquafin. De verlichting dient te voldoen aan de eisen van het Agentschap Natuur en Bos. En er dient voldaan te zijn aan de voorwaarden in het Woonzorgdecreet voor wat betreft de realisatie van assistentiewoningen. De beweringen van Groen in dit dossier zijn dan ook niet correct en onwaar.”