Lebbeke zoekt leden voor GECORO

Algemeen Lebbeke

Het gemeentebestuur van Lebbeke zoekt vrijwillige kandidaat-leden voor de nieuwe GECORO. Dit wettelijk verplicht adviesorgaan vergadert een aantal keer per jaar over de grotere planologische beleidsvragen en -uitdagingen. Vertegenwoordigers en deskundigen voor dit engagement kunnen zich tot en met 31 januari 2021 kandidaat stellen.

Voluit heet de GECORO ‘Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening’. Deze politiek onafhankelijke adviesraad wordt opnieuw samengesteld in Lebbeke. De GECORO vergadert een aantal keer per jaar en adviseert onder meer over ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), ruimtelijke structuurplannen (GRS) of verordeningen en kan verder op vraag of uit eigen beweging advies verstrekken over vergunningsaanvragen, beleidsplannen en andere zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

“Voor de deskundigen denken we bijvoorbeeld aan architecten of ruimtelijke planners”

“De GECORO is samengesteld uit een combinatie van deskundigen inzake ruimtelijke ordening en vertegenwoordigers vanuit een specifieke sector. In Lebbeke bestaat die adviesraad uit elf leden, waarvan zes deskundigen en vijf vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Daarnaast moet bij het samenstellen van de raad ook worden voldaan aan het opgelegd quotum man-vrouwverhouding: er dient minimaal een derde van elk geslacht aanwezig te zijn”, klinkt het. “Voor de deskundigen denken we bijvoorbeeld aan architecten of ruimtelijke planners. De vertegenwoordigers kunnen actief zijn in sectoren als landbouw, natuur, industrie, toerisme of ondernemen.”

Wie zich kandidaat wil stellen als deskundige of vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding kan dat doen door een gemotiveerde brief aan het college van burgemeester en schepenen te sturen. Meer info over de samenstelling van de raad, de taken, het profiel van de leden enzoverder staat te lezen op www.lebbeke.be.