Regionaal landschap ruimt 1,2 kilometer sloten in Sint-Onolfspolder

Algemeen Dendermonde

In de Sint-Onolfspolder in Dendermonde werd 1,2 km aan waardevolle sloten hersteld bij een landbouwer. Door de sliblaag te verwijderen verbetert de afwatering van het perceel en krijgen waardevolle zuurstofplanten als kikkerbeet en loos blaasjeskruid weer een kans.

“Het opnieuw heldere water is een paradijs voor heel wat dieren en planten”, klinkt het bij Regionaal Landschap Schelde Durme dat voor de herstelling zorgde. “Sloten zijn net als poelen of houtkanten erg waardevolle kleine landschapselementen. In de riviervalleien van Schelde en Durme zijn talloze sloten te vinden, gelegen in permanent grasland, die samen een fijnmazig afwateringssysteem vormen. De instandhouding van deze natuurwaarden is in sterke mate afhankelijk van regelmatig onderhoud. Met ons Landschapsloket ondersteunen we dan ook waar mogelijk aanvragen om deze te herstellen.”

Onderhoud van sloten en poelen bevordert de afvoer van het regenwater. “Dat gaat de verzuring van de bodem tegen, met een betere grasgroei tot gevolg. In deze tijden van droogte is het uiteraard belangrijk om een natuurlijk evenwicht te vinden tussen afwatering en verdroging. Modder verwijderen uit een poel of sloot verbetert de waterkwaliteit en de biotoopwaarde van de waterpartij voor allerlei waterplanten en -dieren. Daardoor herwint het water zijn helderheid. Vaak verschijnen waterplanten terug en duiken dieren op zoals kikkers, salamanders, ijsvogels en bepaalde vissoorten. Sloten en poelen (soms oude vlasrootputten) zijn karakteristiek voor onze streek. Door hun hoge leeftijd zijn het levende getuigen van de zorg voor landbouw en landschap in het verleden.”

 

Foto (c) Regionaal Landschap Schelde Durme.