Wegenis RUP Patmoes goedgekeurd

Algemeen Lebbeke

De weginfrastructuur van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Patmoes in de Fabriekstraat werd goedgekeurd. Dat RUP zorgde bij de totstandkoming voor heel wat onrust. “Hoewel er bij het openbaar onderzoek van de procedure van het RUP Patmoes 49 bezwaarschriften werden ingediend, waaronder een petitie met 185 handtekeningen uit de nabije omgeving, slonk dat aantal tot slechts 8 bezwaarschriften bij de nieuwe verkavelingsaanvraag voor de gehele projectzone”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jan Vanderstraeten (CD&V).

Bij de eerste aanvraag in 2018, waarbij deelverkavelingen werden aangevraagd, dienden men in totaal 15 bezwaarschriften in. Daarom werd de projectindiener, op vraag van het gemeentebestuur en Farys als gemeentelijk rioolbeheerder, verzocht een verkavelingsaanvraag in te dienen voor de gehele projectzone, aangezien de opvang van het hemelwater voor de gehele projectzone centraal moet worden verzameld. “De onderhandelingen met de projectonwikkelaar verliepen moeizaam, maar in 2020 werd er uiteindelijk wel gehoor gegeven aan de vraag van het gemeentebestuur en Farys: er werd een verkaveling ingediend voor de gehele projectzone, met name voor alle loten met wonen als bestemming. De daaropvolgende adviezen uitgegeven door Farys en de provincie Oost-Vlaanderen, dienst Integraal waterbeleid, waren gunstig. Deze adviezen spelen een belangrijke rol met betrekking tot de ontwikkeling omwille van hun expertise op het vlak van waterbeheer. Daaruit blijkt dat er uiteindelijk 10 procent meer water gebufferd wordt dan noodzakelijk om de verharding te compenseren”, zegt schepen van Stedenbouw Mike Torck (Groen).

Toch werden bekommernissen van de inwoners verder meegenomen en werd de aanvraag nog verfijnd door maximaal in te zetten op infiltratie, groenvoorzieningen en mobiliteit zoals onderstaand wordt aangetoond. “Binnen het gehele projectgebied worden verkeersremmende maatregelen genomen. Zo wordt er strategisch voorzien in parkeervoorzieningen langs de toegangswegen, brengt men verkeersdrempels aan op kruispunten, hanteert men asverschuivingen en maakt men gebruik van verschillende materialen waardoor er een duidelijk onderscheid zal zijn tussen een toegangsweg en een karrenspoor. Ten slotte zou men ook inzetten op bewust ingeplante bomen en groenpleinen. Deze maatregelen dragen allemaal bij tot de uitbouw van een verkeersveilige woonomgeving”, gaat Jan Vanderstraeten verder. “Bovendien werd ook het aantal wooneenheden drastisch naar beneden gehaald. Waar er in de oorspronkelijke toelichtingsnota nog sprake was van 170 woongelegenheden, wordt het aantal realiseerbare woningen nu met 12 procent verminderd, wat uitkomt op een totaal van een 150-tal woongelegenheden.”

Ook naar waterbeheer toe zijn er grote stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de site Patmoes als spons blijft fungeren en het nodige water buffert. “Zo wordt er in het nieuwe ontwerp voorzien in meer waterinfiltratie dan noodzakelijk om de bebouwing te compenseren. In totaal kan het gebied ongeveer 10 procent meer bufferen dan op heden. Deze mitigerende maatregelen, waaronder de aanleg van wadi’s, overstijgen de door het provinciebestuur opgelegde infiltratiecapaciteit ruimschoots, wat het gehele watersysteem ten goede komt”, alsnog Mike Torck. “Het hele projectgebied wordt groen ingevuld door het aanleggen van een boomgaard, weides en een centrale groenzone met het behoud van de historische groenstructuren en afgewisseld met waterpartijen. De oorsprong van de poel wordt geoptimaliseerd door te voorzien in een waterinfiltratiezone errond, wat enerzijds goed is voor de waterhuishouding, en anderzijds de beleeffactor rondom het water benadrukt.”