Provincie wil vrijkomende landbouwhoeves optimaal hergebruiken

Algemeen Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Lebbeke Wichelen Zele

Jaarlijks komen in Oost-Vlaanderen honderden landbouwzetels vrij. De landbouwactiviteit wordt er, al dan niet tijdelijk, stopgezet. Onder de noemer ‘Hoeve met perspectief’ wil de Provincie Oost-Vlaanderen de aandacht vestigen op vrijkomende hoeves, die een belangrijke hefboom zijn bij de verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk en productief platteland.

In de vrijgekomen landbouwgebouwen ontwikkelen zich vaak nieuwe functies of activiteiten die meestal niet meer gelinkt zijn aan professionele landbouw. Deze hoeves vormen zo een motor tot verdere verstedelijking van het platteland. “De nieuwe functies veranderen het landschap, maar stellen ook regelmatig bijkomende eisen aan de nog actieve landbouwbedrijven in de omgeving. Vaak zijn deze potentiële landbouwbedrijfszetels niet meer betaalbaar voor landbouwers, omwille van de ruime mogelijkheden voor niet-landbouwactiviteiten. Een grondige analyse van de mogelijke impact (zowel positief als negatief) van nieuwe activiteiten in vrijkomende hoeves is een belangrijk aandachtspunt. Ook het informeren van burgers is noodzakelijk.”

De Provincie Oost-Vlaanderen start de informatiecampagne ‘Hoeve met perspectief’. In totaal worden informatiezuilen geplaatst in vijf gemeenten die al interesse toonden in het thema. De informatiezuilen reizen nadien rond in Oost-Vlaanderen. “Vooral voor de landbouwer, maar ook voor de maatschappij is het belangrijk om in te zetten op het optimaal hergebruik van hoeves. Een eerste stap is kijken of de site kan hergebruikt worden voor landbouw. Als dat niet lukt, is het belangrijk een meerwaarde te creëren voor de maatschappij. Daarbij kan ook op ontharding worden ingezet. De Provincie ondersteunt gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van het hergebruik van hoeves. Via kennisuitwisseling en overleg met andere Vlaamse Provincies trekken we aan de kar om een draagvlak te creëren voor het optimaal hergebruik van hoeves”, volgens gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Platteland.

Er is een webtool ontwikkeld waarmee geïnteresseerden stap voor stap kunnen nagaan hoe het gebruik van een hoeve kan bijdragen aan de omgeving met respect voor natuur, maatschappij en landbouw. “Een open ruimte waar de kwaliteit van het landschap en het optimaal functioneren van de landbouwbedrijven voorop staan is hierbij een uitgangspunt. Nieuwe bestemmingen met aandacht voor deze maatschappelijke relevantie verdienen dan ook de voorkeur.” Ook de komende jaren streeft de Provincie verder naar een optimaal hergebruik van vrijkomende hoeves, in nauw overleg met de Oost-Vlaamse gemeenten.

 

Foto’s (c) Provincie Oost-Vlaanderen.